3 - 3

3 chuyên đề THAM VẤN từ chuyên gia:

  • Xây dựng bài tập phát triển toàn diện “THÂN – TÂM – TRÍ”
  • Chế độ DINH DƯỠNG cho từng độ tuổi
  • TÂM SINH LÝ cho từng quá trình tăng trưởng

Đăng Ký Học